C.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL INFORMATIILOR SECRETE DE SERVICIU

SECRETE DE SERVICIU

Informatiile secrete de serviciu se stabilesc de conducatorul persoanei juridice, pe baza normelor prevazute in Hotarârea Guvernului nr. 781 din 25 iulie 2002
Ele vor purta pe fiecare pagina si mentiunea "personal", când sunt destinate strict unor persoane anume determinate.

Neglijenta în pastrarea informatiilor secrete de serviciu atrage, potrivit legii penale, raspunderea persoanelor vinovate.

Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice, ai agentilor economici cu capital integral sau partial de stat si ai altor persoane juridice de drept public ori privat sunt obligati sa stabileasca informatiile care constituie secrete de serviciu si regulile de protectie a acestora, sa coordoneze activitatea si sa controleze masurile privitoare la pastrarea secretului de serviciu, potrivit competentelor, în conformitate cu normele stabilite prin hotarâre a Guvernului.

Este interzisa clasificarea ca secrete de serviciu a informatiilor care, prin natura sau continutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetatenilor asupra unor probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludarii legii sau obstructionarea justitiei.

Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, aprobate prin Hotarârea Guvernului nr. 585/2002, se aplica în mod corespunzator si informatiilor secrete de serviciu în ceea ce priveste:

a) clasificarea, declasificarea si masurile minime de protectie;
b) regulile generale de evidenta, întocmire, pastrare, procesare, multiplicare, manipulare, transport, transmitere si distrugere;
c) obligatiile si raspunderile ce revin conducatorilor autoritatilor si institutiilor publice, agentilor economici si altor persoane juridice;
d) accesul cetatenilor straini, al cetatenilor români care au si cetatenia altui stat, precum si al persoanelor apatride la informatii clasificate si în locurile în care se desfasoara activitati, se expun obiecte sau se executa lucrari din aceasta categorie;
e) exercitarea controlului asupra masurilor de protectie.

Pentru identificarea documentelor cu caracter secret de serviciu numarul de înregistrare al acestora va fi precedat de litera S, iar pe fiecare pagina se va înscrie "secret de serviciu".
Informatiile secrete de serviciu constituite în dosare, precum si cele legate în volume distincte se marcheaza pe coperta si pe pagina de titlu.
Evidenta documentelor secrete de serviciu se tine separat de cea a documentelor secrete de stat si nesecrete, în registrul special destinat acestui scop.
Este interzisa scoaterea din incinta unitatii detinatoare a informatiilor secrete de serviciu fara aprobarea conducatorului acesteia.
Functiile care presupun accesul la informatii secrete de serviciu se stabilesc de catre conducatorii unitatilor detinatoare.
Accesul personalului la informatiile secrete de serviciu este permis numai în baza autorizatiei scrise, emisa de conducatorul unitatii.
Evidenta autorizatiilor de acces la informatii secrete de serviciu se tine centralizat de structura/functionarul de securitate în Registrul pentru evidenta autorizatiilor de acces la informatii secrete de serviciu.
În vederea eliberarii autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu persoana care urmeaza sa ocupe o functie ce presupune accesul la astfel de informatii prezinta structurii/functionarului de securitate, în conditiile legii, recomandari si referinte asupra onestitatii si profesionalismului, din partea persoanelor cu functii de conducere carora li se subordoneaza direct sau a reprezentantilor autorizati ai altor persoane juridice, dupa caz, si va semna un angajament de confidentialitate.

Retragerea autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu se face de catre conducatorul unitatii detinatoare, în urmatoarele cazuri:

a) la încetarea raporturilor de munca ori de serviciu, dupa caz, dintre unitate si detinatorul autorizatiei sau a calitatii de demnitate publica;
b) când atributiile specifice postului pe care este încadrat detinatorul autorizatiei nu mai presupun accesul la astfel de informatii;
c) când detinatorul autorizatiei a încalcat reglementarile privind protectia informatiilor secrete de serviciu.

Dupa retragerea autorizatiei de acces la informatii secrete de serviciu structura/functionarul de securitate procedeaza la distrugerea acesteia, pe baza de proces-verbal.
Accesul cetatenilor straini, al cetatenilor români care au si cetatenia altui stat, precum si al persoanelor apatride la informatii secrete de serviciu este permis în conditiile stabilite prin Standardele nationale de protectie a informatiilor clasificate în România, pe baza autorizatiei speciale de acces.
În cazul compromiterii informatiilor secrete de serviciu conducatorii unitatilor detinatoare vor dispune efectuarea cercetarii administrative pentru a stabili conditiile în care s-a produs, responsabilitatile si posibilitatile de recuperare sau limitare a prejudiciilor.
Unitatile detinatoare de informatii secrete de serviciu vor aduce de îndata la cunostinta institutiilor învestite cu atributii de coordonare a activitatii si de control al masurilor privitoare la protectia informatiilor clasificate, conform competentelor materiale, cazurile de compromitere a informatiilor secrete de serviciu.
Pentru recuperarea prejudiciilor cauzate de compromiterea informatiilor secrete de serviciu unitatile detinatoare se pot adresa instantelor judecatoresti.
Nerespectarea normelor privind protectia informatiilor secrete de serviciu atrage raspunderea penala, civila, contraventionala sau disciplinara, dupa caz, în conditiile legii.


C.SISTEMUL DE MANAGEMENT AL INFORMATIILOR SECRETE DE SERVICIU